טוען ... אנא המתן ...

כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות שתיערך ביום 19.05.2011

הנדון: עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ (להלן: "החברה") -

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

 

בהתאם לתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס- 2000 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח- 2008, מתכבדת בזאת החברה לפרסם הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', 19 בחודש מאי 2011, בשעה 11:00, במשרד עורכי הדין שביט בר-און גלאון צין יגור ושות', דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, תל אביב ושעל סדר יומה יועלו לדיון הנושאים המפורטים להלן:

1.   סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ב – 31 בדצמבר 2010. 

2.  מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון דב אמיתי, יעקב בלום, אילן לוין, ישראל קרניאל, נעם לויט, משה שמעוני ודוד היימן לכהונה כדירקטורים בחברה.

3.  מינוי מחדש של הדירקטורים החיצוניים של החברה ה"ה דב קוטלר, יהונתן קפלן ושרית סבן שליט לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים.

4.  מינוי מחדש של משרד  רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה חשבון מבקר של החברה בשנה נוספת והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

מידע נוסף:

למידע נוסף בנושא ההחלטות לעיל, ראו את הודעת החברה לבורסה ולרשות לניירות ערך, אשר פורסמה באמצעות המגנא ביום 30/03/2011 (אסמכתא 2011-01-099369).

הוראות כלליות: 

האסיפה הכללית רשאית לאשר את הנושאים בסעיפים 2 ו-4 ברוב רגיל. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3 הינו רוב קולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, כל מי שהיה בעל מניות בחברה ביום 21 בחודש אפריל 2011 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפת בעלי המניות ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד אסיפת בעלי המניות, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס- 2000. בעל מניות המחזיק במניות החברה באמצעות חברה לרישומים ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור יכללו הפרטים הנקובים בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס- 2000.

מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי שלוח, לפחות בעל מניות אחד המחזיק בלפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לכינוס אסיפת בעלי המניות לא ימצא לאסיפה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ה' 26 בחודש מאי 2011 באותו המקום ובאותה השעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, קרי עד ליום 1 במאי 2011. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד ליום 16 במאי 2011.

בעל מניות המעוניין לעיין במודעה זו וכן בנוסח ההחלטות המוצעות יוכל לעשות כן במשרדה הרשום של החברה ברח' צבי הנחל פינת הראשונים, אזור התעשייה עמק חפר, בתאום מראש בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00 (טל: 04-6120200).                                     

 עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ